( កិ. ) កាត់​ជា​ចំណិត : ចិត​បន្លែ ។ ចិត​ប្រួម ចិត​សម្រួល​ឲ្យ​រួម​តូច​ខាង​ចុង : ចិត​ប្រួម​ខ្មៅ​ដៃ ។