( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ចតុប្បាទ​ពួក​មួយ គេ​ចិញ្ចឹម​សម្រាប់​យក​រោម​ធ្វើ​កម្រាល ឬ ធ្វើ​សំពត់​ផ្សេង​ៗ ។