1. ស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  2. ភូមិនៃឃុំថ្មស
  3. ភូមិនៃឃុំបឹងខ្នារ
  4. ឃុំនៃស្រុកធារាបរិវត្តន៍
  5. ភូមិនៃឃុំចំការលើ