បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ថ្នាក់ពាក្យ

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១១ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១១។

A