ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Deleteme

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះត្រូវបានប្រើដោយ “ការលុបចោលយ៉ាងលឿនជាពហុភាសា” រហូតដល់អ្នកអភិបាលនៅប្រចាំមានវត្តមាន។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "Deleteme"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។