( ន. ) ចំណិត​ឬ​កំណាត់​ដែល​ចៀរ : ចំនៀរ​ក្រដាស ។ ចំណិត, ប៉ែក​តូច​វែង : ចំនៀរ​ដី ។