( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ដី​ឬ​ដោយ​លោហ​ជាតិ​សម្រាប់​ចម្អិន​អាហារ ។