1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឡើង​ខែត្រ​ក្រចេះ : ស្រុក​ឆ្លូង ។
  2. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋមានផ្ទៃដីនិងវិសាលភាពប្រហែលស្មើនឹងស្រុកឆ្លូងសព្វថ្ងៃ។
  3. ឃុំនៃស្រុកឆ្លូង