ជៈនានុជន់ សំ. បា. ( ន. ) (ជន + អនុជន > ជនានុជន) ជន​ធំ​តូច គឺ​បណ្ដា​ជន​ទាំង​ធំ​ទាំង​តូច ។