1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋ ប្រហែលត្រូវនឹងស្រុកជាំក្សាន្តសព្វថ្ងៃ
  2. អតីតមឿងនៃខែត្រអាសន្ទុក
  3. អតីតមឿងនៃខែត្រកំពង់ស្វាយ
  4. ស្រុកនៃខេត្តព្រះវិហារ។
  5. ឃុំនៃស្រុកជាំក្សាន្ត