1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខេត្ត​ចាស់ ១ ក្នុង​ដែន​កម្ពុជា, សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រែ​ជា​ស្រុក​វិញ នៅ​ក្នុង​អំណាច​ខេត្ត​កំពង់ចាម ។
  2. ស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  3. បន្ទាយនៅអតីតខែត្រជើងព្រៃ
  4. ឃុំនៃស្រុកបាធាយ
  5. ភូមិនៃឃុំជើងព្រៃ