ឈ្មោះក្បាច់រាំដែលឈរជើងតែម្ខាង ដោយបញ្ជច់ជង្គង់បន្តិច ឯជើងម្ខាងទៀតលើកកាច់ពង់ទៅក្រោយ ដោយឱ្យប្រអប់ជើងកាច់កោងក្នុងលំនាំ-ង។