(គ្រឿងរឹង) memory chip ឈីបឬមីក្រូឈីប ដែលអាចដោតចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ដើម្បីផ្ដល់ជាមេម៉ូរីបន្ថែម។