( កិ. ) យក​អាសា, ជួយ​ធ្វើ​កិច្ច​ការ, ជួយ​ដោះ​ទុក្ខ​ធុរៈ​ផ្សេង​ៗ : ត្រូវ​ជួយ​ឈឺ​ឆ្អាល​គ្នា​ផង ។