1. ឈ្មោះផ្កាឈូកដែលមានពណ៌ស
  2. ភូមិនៃឃុំបឹងណាយ
  3. ភូមិនៃឃុំដូនតី
  4. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រឡាច
  5. ភូមិនៃឃុំឃុនរាម
  6. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
  7. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងប្រាសាទ