( កិ. វិ. ) អ៊ូអរ : មាន​មនុស្ស​ទៅ​ឈូឆរ, ផ្អើល​ឈូឆរ, ជួយ​ឈឺ​ឆ្អាល​ឈូឆរ ។