1. ភូមិនៃឃុំគោកស្រុក
  2. ភូមិនៃឃុំអញ្ចើម
  3. ភូមិនៃឃុំវាល
  4. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងជោរ
  5. ភូមិនៃឃុំគោល
  6. ភូមិនៃឃុំត្រមែង
  7. ភូមិនៃឃុំប្រមោយ
  8. ភូមិនៃឃុំក្រាំងលាវ
  9. ភូមិនៃឃុំផ្លាត
  10. ភូមិនៃឃុំអូរស្វាយ