( ន. ) ឈើ​ហុប​មាន​បណ្ដោយ​ប្រវែង​ពី ១ ម៉ែត្រ ទៅ​ដល់ ៥ ម៉ែត្រ (ហៅ​តាម​ទម្លាប់​អ្នក​ស្រុក) ។