( ន. ) ឈើ​មាន​ចម្ពាម​ដែក​ឬ​ស្ពាន់​ដាក់​នៅ​គល់​ឬ​ឥត​ចម្ពាម​ក៏​បាន​ សម្រាប់​កាន់​ច្រត់​ទប់​អត្តភាព; ក្នុង​វិន័យ​ខាង​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​ មាន​ពុទ្ធានុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​បាន​ចំពោះ​តែ​ភិក្ខុ​មាន​ជំងឺ ដែល​ខាន​កាន់​ឈើ​ច្រត់​មិន​អាច​នឹង​ដើរ​បាន, ខ្នាត​ឈើ​ច្រត់​នោះ​យ៉ាង​វែង​បាន​ត្រឹម​តែ​ប្រវែង ៤ ហត្ថ, ត្រូវ​ឲ្យ​មាន​អនុញ្ញាត​អំពី​ជំនុំ​សង្ឃ​ផង​ទើប​កាន់​បាន ។