( ន. ) ឈើ​ឬ​ឫស្សី​ស្រួច​ខ្លី សម្រាប់​បុះ​ដី​រាស់​ដែល​រឹង​ឲ្យ​មុត​ជា​រណ្ដៅ​តូច​ហើយ​ស្ទូង​ស្រូវ (អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ ហៅ ឈើ​ជូន) ។