( ន. ) ឈើ​សម្រាប់​ទល់​ជ្រែង​ឬ​ឈើ​ដែល​ទល់​ទប់, ជ្រែង​អ្វី​ៗ​កុំ​ឲ្យ​ទ្រេត​កុំ​ឲ្យ​រលំ ។