( ន. ) សម្ដី​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ ចត្រង្គ (ម. ព. នោះ) ។ គួរ​ឈប់​លែង​ប្រើ​ត​ទៅ​ទៀត, គួរ​ប្រើ ចត្រង្គ វិញ ។