( ន. ) ឈើ​ឬ​ឫស្សី​វែង​សម្រាប់​សង្កត់​ផ្ដេក​គុម្ព​ស្រូវ​ទុំ​ឲ្យ​ដួល​រាប​គេន​ដើម្បី​ឲ្យ​ស្រួល​ច្រូត ។