( ន. ) ឈើ​ដែល​ចង​ពី​ចុង​កី​មក​ភ្ជាប់​នឹង​ថ្ដោក​ក្ដារ​សម្រាប់​រឹត​អន្ទង​តម្បាញ ។