( ន. ) ឈើ​វែង​មាន​ទំហំ​ដែល​គេ​ចាំង​ជា ៤ ជ្រុង ឬ​អារ​បំបែក​ជា ៤ ជ្រុង​ (ហៅ​ត្រឹម​តែ ហុប ក៏​បាន) ។