( ន. ) ឈើ​ស្រួច​ប្រើ​ជា​អាវុធ សម្រាប់​ដោត​ពិឃាត​មនុស្ស​ដែល​មាន​ទោស​ដល់​ប្រហារ​ជីវិត (មាន​ប្រើ​តែ​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ​រាជ្យ​ពី​ដើម) ។