(អន្តរជាល) chat, le bavardage ការសន្ទនាគ្នាលេង ដោយប្រើអក្សរ សំឡេង...តាមរយៈបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ បណ្ដាញសកល ឬ អ៊ីនធឺណិត។