( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​ងំ​ឆ្អិត : ក្រអូប​ឈ្ងប់, ធុំ​ឈ្ងប់ ។ ឈ្ងុយឈ្ងុប ឈ្ងុយ​ងំ​ខ្លាំង ។