( គុ. ឬ កិ. វិ. ) មាន​ក្លិន​ធុំ​ផ្សាយ​អំពី​វត្ថុ​អ្វី​ៗ​ដែល​លីង, ដុត, ឆ្អើរ, អាំង ដល់​ឡើង​សម្បុរ​កន្លាត : ក្លិន​ឈ្ងុយ, ធុំ​ឈ្ងុយ, ផ្សាយ​ក្លិន​ឈ្ងុយ ។