( គុ. ឬ កិ. វិ. ) មាន​ក្លិន​ធុំ​ផ្សាយ​ពី​អ្វី​ៗ ដែល​ខ្លោច : ក្លិន​ឈ្ងៀម, ធុំ​ឈ្ងៀម ។