( កិ. ) បង្អោន, បន្ទោរ​ក្បាល​ទាំង​ខ្លួន​ទៅ​មុខ : ឈ្ងោក​តាម​បង្អួច, ឈ្ងោក​មើល​មុខ ។