(វេយ្យាករណ៍) subordinating conjunction, conjonction de subordination ឈ្នាប់ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ល្បះរណបទៅនឹងល្បះច្បង ឧទាហរណ៍: - ខ្ញុំលើកទ័ព ពីព្រោះខ្ញុំឮត្លុមវាយស្គរ។ -គាត់នឹងបង្ហើយកិច្ចការនេះ បើគាត់ត្រឡប់មកវិញ។