ព. ថ. ( ន. ) កំណាត់​សំពត់​សម្រាប់​ជូត, ប្រដាប់​សម្រាប់​ជូត​សម្អាត : ឈ្នូត​វ៉ែនតា, ឈ្នូត​រថយន្ត, ប្រើ​ឈ្នូត​រួច​ហើយ​ត្រូវ​បោក​គក់​វា​ជា​ដរាប។