( គុ. ) គឃ្លើន​, ឈ្លានពាន, ឥត​កោត​ញញើត : ក្មេង​ម្នាក់​នេះ​ឈ្នះ​ឈ្នាន​ណាស់ ។