បើកបញ្ជីមេ

( ន. ) អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ជំនួញ, អ្នក​ជួញ ។