( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រសក់​ល្វីង​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​តូច ដុះ​ឯង​មិន​បាច់​ដាំ : ត្រសក់​​ឈ្មែ ។