1. (វេប, អន្តរជាល) domain name, nom du domaine នាមឬអាសយដ្ឋានសម្រាប់សម្គាល់ស្ថាប័នក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត។ ជាទូទៅ មានទម្រង់ Server.Organization.Type ដែលក្នុងនោះ Type សម្គាល់ឱ្យប្រភេទស្ថាប័ន Organization សម្គាល់ឱ្យឈ្មោះស្ថាប័ន និង Server សម្គាល់ឱ្យសេវូបករណ៍របស់ស្ថាប័ន។ ឧ.ក្នុងយូអអិល http://www.rac-academy.edu.kh ឈ្មោះដែនគឺ rac-academy.edu.kh ឬ www.rac-academy.edu.kh។