( គុ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​នាំ​ពាក្យ​ងងឹត​ឲ្យ​ប្លែក​ជាង​ប្រក្រតី : ងងឹត​ឈ្លប់ គឺ​ងងឹត​មើល​មិន​ច្បាស់ ។