( គុ. ) ថ្លា​ជ្រះ​ឥត​មន្ទិល : ទឹក​ថ្លា​ឈ្វេង ។ ម. ព. ឆ្វង់, វ៉ង់ ឬ ហ្វង់ ទៀត​ផង ។