( កិ. ) សើម​បិទ​មាត់​មិន​ចេញ​សំឡេង : គាត់​គ្រាន់​តែ​ញញិម ។ ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន : មុខ​ញញឹម, ស្រស់​ញញឹម ។ ញញឹម