( ប. ) ពាក្យ​បរិវារ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ញញ័រ : ញញី​ញញ័រ គឺ​ញ័រ​ទទីទទ័រ ។