( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ញញាក់ : ញញាក់​ញញោច គឺ​ញាក់​ៗ ញោច​ៗ ។