ញាតៈកា បា.; សំ. ( ន. ) (ជ្ញាតកា) ពួក​ញាតិ (ម. ព. ញាតិ) ។