( កិ. ) ជាប់​ចិត្ត, ញៀន​ចិត្ត : ធ្លាប់​បាន​ស៊ី​ឆ្ងាញ់​ម្ដង​ហើយ វា​ចេះ​តែ​ញ៉ាម​ត​ទៅ​ទៀត ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ ទ្រាន់, ណាយ​ចិត្ត, រាង​ចាល ។