( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ច្រិម​ច្រុម; តិញតុញ : ដើរ​ញ៉ិញញ៉ុញ; ដំណើរ​ញ៉ិញញ៉ុញ ។