( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ទូញទាញ, ស្ទើរ​បិទ​ស្ទើរ​ហើប (និយាយ​ចំពោះ​តែ​មាត់) ។