( កិ. ) ស្អុយ, សូន្យ (ពាក្យ​ប្រើ​ក្នុង​ល្បែង​ផ្សេង​ៗ) ។