( គុ. ) ដែល​តូច​ង៉េវ​ស្អា​ដោយ​តឹង​ក (សំឡេង) : សំឡេង​ញ៉េវ ។