1. ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ទងវង, ទន់ភ្លន់, ល្វាសល្វន់ : ដើរ​ញ៉ែងញ៉ង; ដំណើរ​ញ៉ែងញ៉ង។
  2. ឃុំនៃស្រុកត្រាំកក់