បើកបញ្ជីមេ

( គុ. ) ដែល​ទ្រើស, ដែល​ប្រសើរ​ជាង​គេ ។